Privacy Statement

Privacyverklaring Valere Bewind

 

Valere Bewind respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of diensten.  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Valere Bewind verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

 

Contact

Valere Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Valere Bewind

T.a.v. Directie
Postbus 1035

1500 AA  Zaandam
Telefoon 075 615 1580

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw per-soonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar de directie van ons kantoor via info@valerebewind.nl.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze producten en/ of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.


Persoonsgegevens

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt zoals onder andere:

NAWTE betrokkene

NAWTE bedrijf/organisatie

NAWTE gezinsleden e/o familie

NAWTE werkgevers/uitkeringsinstanties/hulpverleners etc.

IBAN info

Geslacht

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Functie betrokkene

Financiële informatie

 

 • Beschikking rechtbank

 

 • Gegevens die wij automatisch krijgen:

Info vanuit de website

 

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

Accountantskantoor

IT leveranciers

Rechtbank

Alle partijen noodzakelijk voor beschermingsmaatregelen

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechte-lijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.


Rechten betrokkenen

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):

 • Recht op inzage
 • Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
 • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraging)
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
 • Recht van bezwaar
 • Recht op duidelijke informatie

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar info@valerebewind.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

 

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Beveiliging

Valere Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@valerebewind.nl.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een email sturen naar de directie via info@valerebewind.nl of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen

Valere Bewind heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoons-gegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar de directie via info@valerebewind.nl.