Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een klacht is: een uiting van ongenoegen jegens Valere Bewind of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.

Klachten die betrekking hebben op zaken, welke niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Valere Bewind worden niet in behandeling genomen. Hieronder valt te verstaan zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.

Cliënten kunnen een schriftelijke klacht (per post of per e-mail) direct bij Valere Bewind indienen, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft. Er zal geen behandeling plaatsvinden indien het feit langer dan een jaar oud is.

Een klacht kan ook worden ingediend door iedereen die gerechtigd is bewindvoering te verzoeken als bedoeld in artikel 1:432, lid 1 en 2 BW.

Indien iemand niet in staat is de klacht schriftelijk in te dienen, kan een klacht ook mondeling worden ingediend.

De klacht wordt binnen twee weken na datum aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht. Klachten worden intern nooit onderzocht door degene wie de klacht betreft.

Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen vier weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost. Indien er geen antwoord komt, gaat Valere Bewind ervan uit dat de klacht is opgelost.

Mocht de cliënt van mening zijn dat Valere Bewind geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn of haar klacht, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging NBBI.